Ladda ner pdf-fil här.

Annika Ahlberg

Denna licentiatuppsats belyser ett elevperspektiv kring hälsa. De känslor, erfarenheter och förståelser kring hälsa, med vilka elever möter undervisningen i skolämnet Idrott och hälsa har varit av intresse. Målet har varit att synliggöra hur hälsa kan förstås av elever i årskurs 9. Fokus har även varit att se om det går att uppfatta olika förhållningssätt till hälsa bland de deltagande eleverna. Resultatet visar att eleverna som deltagit i studien, i jämförelse med ämnets kursplan (Skolverket, 2011), har god förståelse kring hälsa. De tre förhållningssätten till hälsa som utkristalliserades bland studiens elever är pressat, tryggt respektive spontant. I studien användes i huvudsak en teoriram hämtad från den tyske ungdomskulturforskaren och pedagogen Thomas Ziehe och den polskbrittiske sociologen Zygmunt Bauman för att förstå resultaten. Ziehes begrepp kulturell friställning, kulturell expropriation, prestationsprincip och autenticitet samt Baumans teori om konsumtionskulturen har använts för att synliggöra vad elevernas verklighet och tillvaro kan påverkas av. Studien är kvalitativ och datainsamlingen har skett med hjälp av fokusgruppsintervjuer och enkäter, samt däremellan en skriftlig dialog via internet.

Serie: Malmö Studies in Sport Sciences;19
ISSN: 1652-3180
ISBN: 978-91-7104-568-3
978-91-7104-569-0
Sidor: 138